Wartość wszystkich projektów 227050318,63PLN
Dofinansowanie 141911414,80PLN

PROGRAM PRIORYTETOWY
Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Wartość projektów 602121,00PLN
Dofinansowanie 567259,00PLN

Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizam finansowania 2014-2021 oś priorytetowa 19, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Wartość projektów 1930485,00PLN
Dofinansowanie 863225,00PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-202011. Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17

Wartość projektów 4141507,54PLN
Dofinansowanie 2128500,00PLN

3 projekty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
Poddziałanie: 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr

Wartość projektów 2239245,01PLN
Dofinansowanie 1903358,20PLN

2 projekty

Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizam finansowania 2014-2021 oś priorytetowa 19, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Wartość projektów 5472885,00PLN
Dofinansowanie 2454545,00PLN

PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Wartość projektów 0PLN
Dofinansowanie 0PLN

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Wartość projektów 1414746,00PLN
Dofinansowanie 517590,00PLN

6 projektów

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I i II edycja

Wartość projektów 18030410,79PLN
Dofinansowanie 18030410,79PLN

PROGRAM PRIORYTETOWY
Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Wartość projektów 359685,00PLN
Dofinansowanie 318734,00PLN

Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21

Wartość projektów 1246680,96PLN
Dofinansowanie 1059674,56PLN

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Wartość projektów 6956917,44PLN
Dofinansowanie 2757065,00PLN

Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16
oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU

Wartość projektów 859217,11PLN
Dofinansowanie 294907,92PLN

PROGRAM PRIORYTETOWY
Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Wartość projektów 3075833,00PLN
Dofinansowanie 2125573,00PLN

2 projekty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”, w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

Wartość projektów 98731,00PLN
Dofinansowanie 98731,00PLN

6 projektów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 4 Oś Priorytetowa „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko – przedsiębiorstwa”

Wartość projektów 5724729,54PLN
Dofinansowanie 3361015,19PLN

5 projektów

6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektów 25743904,30PLN
Dofinansowanie 16373346,13PLN

W ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu 673208,94PLN
Dofinansowanie 494214,24PLN

PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Wartość projektu 235914,00PLN
Dofinansowanie 163030,30PLN

3 projekty

11. Oś Priorytetowa Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17

Wartość projektów 9012382,79PLN
Dofinansowanie 4876092,20PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wartość projektu 492000,00PLN
Dofinansowanie 340000,00PLN

„Lokalna Grupa Działania „”Gromnik”” Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 „

Dofinansowanie 100000,00PLN

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Wartość projektu 3238600,00PLN
Dofinansowanie 921552,85PLN

3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.

Wartość projektu 11754432,26PLN
Dofinansowanie 7919010,25PLN

5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, typ projektów A budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw

Wartość projektu 1362856,79PLN
Dofinansowanie 942688,58PLN

7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu 481677,15PLN
Dofinansowanie 306485,00PLN

2 projekty

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2018.01

Wartość projektów 283711,44PLN
Dofinansowanie 222875,76PLN

2 projekty

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2019.01

Wartość projektów 276117,12PLN
Dofinansowanie 194000,00PLN

Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu 7320242,24PLN
Dofinansowanie 3195956,90PLN

Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, Typ projektu A

Wartość projektu 1451595,76PLN
Dofinansowanie 1117980,27PLN

Interreg I oś priorytetowa – „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” pt. „Sękowa, Raslavice, Stropkov, Bobowa, Nizna Polanka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”.

Wartość projektu 12118557,02PLN
Dofinansowanie 10300773,02PLN

2 projekty

Konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektów 10369018,85PLN
Dofinansowanie 6109353,36PLN

Operacja 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

Wartość projektu 854568,21PLN
Dofinansowanie 500000,00PLN

Oś priorytetowa Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Wartość projektu 3596392,07PLN
Dofinansowanie 2966316,72PLN

PO IŚ Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Wartość projektu 3119796,60PLN
Dofinansowanie 1319164,00PLN

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Wartość projektu 745947,89PLN
Dofinansowanie 634055,70PLN

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD NOWA” RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17

Wartość projektu 22442538,17PLN
Dofinansowanie 14622131,35PLN

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Na Śliwkowym Szlaku”
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Dofinansowanie 50000,00PLN

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19

Wartość projektu 12285218,77PLN
Dofinansowanie 6613260,91PLN

Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu 7050400,02PLN
Dofinansowanie 3681320,77PLN

3 projekty

Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa – Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektów 8302661,98PLN
Dofinansowanie 3683688,00PLN

POIR Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

Wartość projektu 8640444,96PLN
Dofinansowanie 3863613,60PLN

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w ramach 1 Osi Priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza pt. „Ocalić od zapomnienia – wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza”.

Wartość projektu 10596946,66PLN
Dofinansowanie 9007404,56PLN

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Wartość projektu 291510,00PLN
Dofinansowanie 118500,00PLN

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa”

Wartość projektu 1961340,99PLN
Dofinansowanie 1650411,82PLN

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19 – pomoc de minimis)

Wartość projektu 1091866,07PLN
Dofinansowanie 575702,39PLN

RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu 1096702,34PLN
Dofinansowanie 751941,57PLN

RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 w ramach Poddziałania 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu 2090388,22PLN
Dofinansowanie 1107733,29PLN

RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu 42740380,83PLN
Dofinansowanie 22002689,38PLN
Wartość wszystkich projektów 180621853,78PLN
Dofinansowanie 108791841,33PLN