Prezes Zarządu Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych Michał Golemo wygłosił prelekcję nt. zasad i możliwości aplikowania po środki europejskie podczas I Małopolskiej Konferencji pn. „Dotacje i fundusze dla małopolskich samorządów”. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego zaprosiło gospodarzy gmin, którzy licznie przybyli na Konferencję.

Podczas spotkania wicemarszałek Stanisław Sorys informował o możliwościach pozyskania dofinansowania ze środków unijnych. Ważnym elementem Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2016-2020 jest tzw. Subregionalny Program Rozwoju, który określa politykę samorządu województwa wobec pięciu subregionów (Krakowski Obszar Metropolitalny, subregiony: tarnowski, sądecki, podhalański oraz Małopolska Zachodnia).

– W ramach tak zwanego podejścia subregionalnego 18,5% środków przeznaczyliśmy na pięć subregionów, po to, aby wymusić na potencjalnych beneficjentach wspólne działanie. Chodzi o to, aby wspólnie realizować przedsięwzięcia o szerszym charakterze, czy zasięgu. Dodatkowo z Pomocy Technicznej wydzieliliśmy środki na przygotowanie projektów – wyjaśniał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Trwają nabory Kart Projektów w subregionach. Do 2 maja br. przyjmowane będą zgłoszenia w ramach poddziałań: gospodarka wodno-kanalizacyjna oraz lokalne trasy turystyczne. Zaplanowane zostały kolejne nabory m.in. do działań z zakresu obniżenia poziomu niskiej emisji, niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz infrastruktury dla obsługi podróżnych (czerwiec 2016), gospodarki odpadami (wrzesień 2016) oraz infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym (listopad 2016).

Wicemarszałek przedstawił także stan zaawansowania wdrażania RPO WM 2014-2020. – Do tej pory ogłosiliśmy 10 konkursów, w tym 4 konkursy trwające, 2 konkursy zakończone, a 4 nabory są aktualnie prowadzone – informował Stanisław Sorys. – Złożonych zostało 100 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 418 683 325,39 zł. Obecnie trwa ocena 73 wniosków, a do dofinansowania wybranych zostało 8 projektów o łącznej wartości wsparcia 151 745 199,40 zł – wyliczał.

W drugim kwartale 2016 roku zostaną ogłoszone kolejne konkursy. Będzie prowadzony nabór wniosków wpisujących się w działania związane z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz kształcenie zawodowe uczniów.

Prezentując kryteria oceny projektów i warunki przyznawania dotacji, wicemarszałek Stanisław Sorys przypomniał, że wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Ich zastosowanie w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów projektów jest zgodne z kierunkowymi zasadami wyboru projektów określonymi w RPO WM. Ocena projektów jest dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów, przygotowywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WM, a zatwierdzane przez Komitet Monitorujący RPO WM.

W programie konferencji znalazła się także prezentacja na temat dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przedstawiona przez wiceprezesa WFOŚ Jana Musiała.

W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył także radny województwa Stanisław Pasoń.