19 lt., 2019

W dniu 19.02.2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Szczucin odbyło się spotkanie z włodarzami oraz przedstawicielami samorządów subregionu tarnowskiego w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu złożenie wniosku aplikacyjnego, którego celem będzie redukcja i usunięcie azbestu z terenów poszczególnych gmin. W spotkaniu wzięło udział 17 gmin oraz zaproszeni goście.

Informacje na temat możliwości aplikowania do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytetu 5. OCHRONA ŚRODOWISKA, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR typ. C przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu przedstawił uczestnikom spotkania p. Michał Golemo – Prezes Zarządu Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie.

Uczestnicy spotkania wstępnie zadeklarowali chęć udziału w projekcie partnerskim, którego liderem byłaby Gmina i Miasto Szczucin.